Babi Actif

Bod yn actif ac allan yn yr awyr agored gyda’ch babi

Pam bod yn actif yn yr awyr agored gyda’ch babi?

et-

Llesol i’ch babi

Mae gweithgarwch corfforol yn grêt i les corfforol a meddyliol (i chi a’ch babi), mae’n annog datblygiad eich babi ac efallai, yn bwysicach na dim, mae’n ffordd hyfryd o fondio gyda’ch babi a chael hwyl gyda’ch gilydd!

et-

1000 diwrnod
cyntaf

Mae’r 1,000 diwrnod cyntaf (rhwng cenhedlu a phen blwydd y plentyn yn 2 oed) yn gyfle unigryw i greu plant iach a hapus a gwella eu siawns mewn bywyd.

et-

Bod yn actif yn yr awyr agored

Mae gwybodaeth dda am fanteision iechyd niferus ffitrwydd corfforol. Gall ymarfer rheolaidd atal salwch cronig ac mae wedi’i brofi ei fod yn codi hwyliau, yn lleddfu straen ac yn gwella patrymau cysgu. 

et-

Llesol i chi

Gall cael babi newydd fod yn gyffrous iawn ond mae hefyd yn gallu bod yn heriol ac yn gyfnod o ynysu cymdeithasol. Mae Babi Actif yn cynnig cyfle i chi gyfarfod ffrindiau newydd, datblygu hyder ac mae’n eich helpu i sefydlu arferion a hobïau i bara am amser hir.

SESIYNAU AM DDIM

Bydd Babi Actif yn darparu sesiynau mewn lleoliadau / mannau amrywiol ledled Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn, AM DDIM. Yn ystod oes y prosiect rydym yn gobeithio cynnwys teithiau cerdded gyda choets, ffitrwydd rhiant a babi, beicio, loncian, teithiau cerdded gyda sling, dawnsio gyda sling a sesiynau
synhwyraidd yn yr awyr agored, gyda’r nod o helpu rhieni newydd i ddod o hyd i weithgaredd awyr agored maen nhw wir yn ei fwynhau. Bydd y pwyslais ar gael hwyl a bod yn iach gyda’ch babi, i osod y blociau adeiladu ar gyfer dyfodol iachach i chi’ch dau.

Cipolwg i chi …

Mae’n bwysicach nag erioed yn ystod y cyfnod anodd yma ceisio cadw’n actif a gofalu am eich iechyd corfforol a meddyliol, felly er mwyn helpu i gadw rhieni newydd a’u babanod yn hapus ac yn iach, rydyn ni wedi lansio sesiynau byw Babi Actif ar Facebook. 

Mae’r sesiynau sy’n cael eu dangos ar gael ar gyfer eu gwylio drwy glicio ar y dolenni isod. Fel dewis arall, gallwch ddod o hyd i’n holl sesiynau byw ar ein sianel YouTube, sy’n cael ei diweddaru’n wythnosol o Facebook. Mae pob sesiwn o fis Mawrth 2020 ymlaen ar gael nawr a hefyd maent yn cael eu trefnu’n rhestri chwarae o Pilates ôl-eni a ffitrwydd ôl-eni, 6 wythnos – 6 mis a 6 mis +; edrychwch ar y disgrifiad ar bob fideo am gynnwys y sesiwn. Gallwch wneud yr holl sesiynau yma yn yr awyr agored os oes gennych chi fynediad i ofod diogel ac os yw’r tywydd yn braf, neu dan do; unrhyw le lle mae gennych chi ddigon o ofod i symud o gwmpas.  

Gellir gwneud pob ymarfer heb offer, ond efallai y byddwch chi eisiau cynyddu dwysedd eich ymarfer gyda’r canlynol:

  • Bandiau ymwrthedd (gallwch ddefnyddio pâr o deits neu ddefnydd arall sy’n ymestyn)
  • Clustog bychan neu bêl feddal
  • Dymbelau neu bwysau (gallwch ddefnyddio tuniau ffa pob neu gartonau llefrith yn llawn dŵr yn lle pwysau)

Rydyn ni’n gobeithio y bydd y sesiynau yma’n eich helpu chi i gadw’n actif ac yn bositif tra mae cyfyngiadau o hyd ar weithgareddau arferol, ond cofiwch ddarllen ein Nodiadau Cyfarwyddyd am gyngor ynghylch ar gyfer pwy mae’r sesiynau hyn yn addas, ac ar gyfer unrhyw ystyriaethau iechyd y dylech feddwl amdanyn nhw er eich diogelwch a’ch cyfforddusrwydd chi cyn ymgymryd ag unrhyw weithgarwch corfforol.

“Rydw i wedi mwynhau codi allan a bod yn actif ac mae’r llwybr yn hyfryd. Mae’r sesiynau yma’n rhoi llawer o egni i mi ac rydw i’n llawer llai blinedig wedyn. Mae’n grêt cael cydbwysedd rhwng cerdded ac ymarfer oherwydd mae’n braf iawn cael cyfle i sgwrsio gyda mamau eraill yn ystod y daith. Mae arweinydd y sesiwn mor wybodus, cyfeillgar a brwdfrydig. Wir yn mwynhau dod. Diolch yn fawr.” 

Aelod o’r grŵp, Bygi Actif, Penmaenmawr

CYSYLLTWCH Â NI